یه سه تیکه خوشگل دیگه 😍😍😍

✂️جنس سه تیکه لنین

شلوار دارای دو سایز

سایز ۱مناسب 👈۳۶ تا ۴۰

سایز ۲ مناسب 👈۴۲ تا ۴۴

سارافن وشومیز فری سایز

قد شلوار👈 ۹۳✂️

✂️قد شومیز از جلو👈 ۷۳
✂️قد شومیز از پشت 👈۸۵

✂️قد سارافن از جلو 👈۵۲
✂️قد سارافن از پشت 👈۱۰۷
✂️قد استین سارافن👈۵۲

قیمت ۳۷۰

menu