🌸مدل گلریز 🌸
🌸سایز ۳۸ تا ۵۰
🌸جنس لمه بدون ریزش و حریرجت بلک

🌸کار زیر رو به هم وصله
🌸قیمت ۱۸۵

menu