مشکی ۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰
صورتی ۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰
زرشکی ۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰
ابی تیره ۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰
سبز کله غازی ۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰
menu