🌹پیراهن مدل هرمس 🌹
🎀جنس کار حریر آستر دوزی شده
🎀در دو رنگ
🎀سایز از ٣٨ تا ۵۴ در سایزهای یک و دو
سایز یک دوربازو ۵٠ ودرسینه ١٠٨
سایز دو ،دوربازو ۵۶ و دورسینه ١٢٠
قیمت ۱۷۰
ارسال رایگان

#آندیامد

menu