کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو


طوسی
کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو


سورمه ای
کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو


سبز
کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو


زرشکی
کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو


کرم
کالکشن عیدانه

مانتو سپیده 💞کیمونو جیب مخمل رندوم ⛔️
جنس 💞پارچه لنین خرجکار مخمل

سایز بندی💞 ۳سایز 👇👇👇(۱..۲..۳)
سایز ۱مناسب (۳۶.۳۸)
سایز ۲ مناسب (۴۰.۴۲)
سایز ۳مناسب (۴۴.۴۶)

قدکار 💞۱۰۰

قیمت ۱۶۵

🚚هزینه ارسال رایگان
#سارابانو
menu call