طوسی
۳۸،۳۸،۳۸،۴۰،۴۲،۴۴
ابی تیره
۳۸،۳۸،۳۸،۳۸،۴۴،۴۶،۴۸
لیمویی
۳۸،۳۸،۳۸،۳۸،۴۰،۴۰،۴۲
سرخ ابی
۳۸،۳۸،۳۸،۳۸،۴۰،۴۰،۴۰،۴۰،۴۲،۴۲،۴۲،۴۲،۴۴،۴۴،۴۴،۴۶،۴۶،۴۶،۴۶،۴۸،۴۸،۴۸
صورتی
۳۸
مشکی فول
menu call