طوسی روشن از هر سایز ۱عدد
طوسی تیره۴۰،۴۴۴۲
لیمویی ،۴۴،۴۰،۴۶
سبز ۴۰،۴۲،۴۴
صورتی ۴۰،۴۲،۴۴
مابقی فول
menu call